МУДРАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

 Монографії, підручники і посібники 

(за 2020-2015 роки)

1. Заповідна справа: навч. посіб. для студентів галузі знань 10 “Природничі науки” (cхвалено до друку Вченою радою Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” протокол №6 від 04.06.2020 р.). О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 640 с.

2. Визначні пам’ятки Вінниччини: А. Олійник, К. Висоцька, Ю. Зінько, М. Копачевський, О. Мудрак та ін. Вінниц. обл. краєзн. музей; відп. за випуск К. Висоцька [3-є вид., доп. і перер.]. Вінниця: Віноблдрукарня, 2019. 480 с.

3. Мудрак О.В., Сапон С.Г. Формування екологічної компетентності учнів шляхом впровадження освіти для сталого розвитку в курсі біології 9 класу: навчально-методичний посібник. Вінниця: ТОВ "ТВОРИ". 2019. 48 с.

4. Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Нестерович Б. Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь. Paradygmatyczne aspekty i dylematy rozwoju nauk i edukacji [monografia] [red.: J. Grzesiak, I. Zymomrya, W. Ilnytskyj]. Konin – Użhorod – Melitopol – Chersoń – Krzywy Róg: Posvit, 2019. S. 163–174

5. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломних робіт студентами денної і заочної форм навчання галузі знань 10 "Природничі науки" освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 101 "Екологія". Навчально-методичний посібник. Укл.: Мудрак О.В., Тарасенко Г.С., Нагорнюк О.М., Поліщук В.М. Вінниця: КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти", 2019. 56 с.

6. Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток : навчальний посібник (гриф МОНУ №22.01/10-1716 від 08.05.2019 р.). О.Т. Урушадзе, Т.Ф. Урушадзе, О.М. Нагорнюк, О.В. Мудрак, О.І. Дребот; за науковою редакцією академіка НААНУ О.І. Фурдичка. Тбілісі-Київ-Херсон, Видавничий дім «Гельветика». 2019. 482 с.

7. Нагорнюк О.М., Рідей Н.М., Мудрак О.В. Формування екологічної культури у системі післядипломної освіти. Управління системами післядипломної освіти для сталого розвитку [колективна монографія]. За заг. редакцією Рідей Н.М.Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. С. 247–269.

8.Mudrak Oleksandr, Sobchyk Viktoria, Nahorniuk Oksana, Mudrak Halyna, Svitlana Yashnik, Tarasenko Halyna. Environmental literacy of the leaders of the new formation in an open society. Mechanisms of stimulation of socio-economic development of regions in conditions of transformation [Monograph]. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. P. 78–110

9. Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Нестерович Б. Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь. Paradygmatyczne aspekty i dylematy rozwoju nauk i edukacji [monografia] [red.: J. Grzesiak, I. Zymomrya, W. Ilnytskyj]. Konin – Użhorod – Melitopol – Chersoń – Krzywy Róg: Posvit, 2019. S. 163–174

10.  Мудрак О.В., Матвійчук О.А., Мудрак Г.В., Матвєєв М.Д., Дребет М.В., Осадчук І.С., Ганчук М.М. Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження [Монографія]. За заг. ред. О.В. Мудрака. Видання 2-е, випр. і допов. Вінниця: ТОВ “Консоль”, 2018. 594 с

Зміст. Розділ 1-4

Invertebrata 1

Invertebrata 2

Invertebrata 3

Pisces

Amphibia

Reptilia

Aves

Aves 2

Aves 3

Aves 4

Mammalia

Mammalia 2

Висновки. Література. Додатки

11. Клименко М.О., Петрук В.Г., Мудрак О.В. та ін. Вступ до фаху (в екології). Підручник. 2018. 428 с (гриф МОНУ №1/11-19735 від 15.12.2014)

12. Мудрак О.В. Практичні роботи з екології. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень. О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, Г.А. Опаренюк. Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2018. 54 с.

13. Мудрак О.В. Екологічна політика як пріоритетна складова стратегії збалансованого розвитку Вінницької області. О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. Навчально-методичний посібник. Вінниця, 2017. 69 с.

14. Заповідні куточки Вінниччини. Під заг. ред.: М. Ткачука, упорядники: О. Матвійчук, Л. Голунова, О. Мудрак, О. Швець, А. Магера, В. Фінклер, Л. Горбенко, Т. Лотоцька. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 100 с.

 15. Мудрак О.В. Програмно-цільовий освітній проект “Екошкола – школа майбутнього”. Навчально-методичний посібник. 2-е видання, доповнене, зі змінами. О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”. 2016. 94 с.

16. Петрук В.Г., Білявський Г.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”  (гриф МОНУ №1/11 – 9565 від 15.10.2010 р.). Херсон: Грінь Д.С., 2015. 315 с.

https://drive.google.com/open?id=1R7lnrx5xyTjFr6HnWeON3SoLahGyQSFD

https://drive.google.com/open?id=1OaDQVM2c7MxbpGykeBTrbBL88CR50IVq

17. Програмно-цільовий освітній проект “Екошкола – школа майбутнього”. Навчально-методичний посібник. О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”. 2015. 75 с.

18. Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження [Монографія]. За заг. ред. О.В. Мудрака. Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”. 2015. 564 с.

19. Вступ до фаху: Підручник (гриф МОНУ №1/11-19735 від 15.12.2014). М.О. Клименко, В.Г. Петрук, О.В. Мудрак, Р.В. Петрук, Л.В. Клименко, Н.В. Гнілуша. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 428 с.

20. Еталони природи Вінниччини [Монографія]. За заг. ред. О.В. Мудрака. Вінниця: ТОВ “Консоль”. 2015. 540 с.

21. Петрук В.Г., Білявський Г.О., Мудрак О.В.Вступ до фаху. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”  (гриф МОНУ №1/11 – 9565 від 15.10.2010 р.). Херсон: Грінь Д.С., 2014. 315 с.

https://drive.google.com/open?id=1R7lnrx5xyTjFr6HnWeON3SoLahGyQSFD

https://drive.google.com/open?id=1OaDQVM2c7MxbpGykeBTrbBL88CR50IVq

22. Мудрак О.В. Особливості збереження біорізноманіття Поділля: теорія і практика. Мудрак, Г.В. Мудрак [Монографія]. Вінниця: ТОВ “Нілан – ЛТД”, 2013. 320 с.

23. Мудрак О.В. Стратегія збалансованого розвитку Вінницької області: екологічна складова. Навчально-методичний посібник. О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. Вінниця: ВАТ “Міська друкарня”. 2013. 84 с.

24. Охорона природи і заповідна справа. Укладач: Мудрак О.В. Вінниця: ВДПУ, 2012. 124 с.

25. Мудрак О.В. Загальна екологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е видання, перероблене і доповнене. Вінниця: ВАТ “Міська друкарня”, 2011. 520 с.

26. Мудрак О.В. Екологічний стан довкілля Вінницької області: Навчально-методичний посібник – Вінниця: “ФОП Корзун Д.Ю.”, 2011. 104 с.

27. Саєнко Т.В., Мудрак О.В., Познанська О.В. Екологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: ТОВ “Вінницька міська друкарня”, 2011. 204 с.

28. Заповідна справа. Практикум. Навчально-методичний посібник. Укладачі: Мудрак О.В. та ін. Вінниця: ВНАУ, 2011. 104 с.

29. Екологічна безпека Вінниччини [Монографія]. За заг. ред. Олександра Мудрака. Вінниця: ВАТ “Міська друкарня”, 2008. 456 с.

30. Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами на Вінниччині. Монографія. В.Г. Петрук, О.В. Мудрак, О.Г. Яворська, В.В. та ін. Вінниця: Універсум-Вінниця, 2007. 187 с.

31. Мудрак О.В. Екологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (гриф МОНУ №1.4/18-Г-1326 від 04.12.2006). Вінниця: ВАТ “Міська друкарня”, 2006. 504 с.

 

Перелік журналів і збірників наукових праць, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН України

(категорія "А", за 2020-2015 роки)

1. Mokrуy V.I., Mudrak O.V., Petrushka I.M., Mudrak H.V., Chayka O.G. (2020) Analysis of military landscapes in Lviv Region. Ukrainian Journal of Ecology, 10(6), 305-309 (Web of Science) DOI: 10.15421/2020_297

2. Furdychko O.I., Mudrak O.V., Yermishev O.V., Mudrak H.V. (2020). Vegetative status of children as a territorial bio-indicator of ecological safety. Ukrainian Journal of Ecology, 10(3), 191-196 (Web of Science) DOI: 10.15421/2020_153

3. Konishchuk V.V., Solomakha I.V., Mudrak O.V., Mudrak H.V., Khodyn O.B. (2020). Ecological impact of phytoinvasions in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 10(3), 69-75. DOI: 10.15421/2020_135 (Web of Science)

4. Solomakha І.V., KonishchukV.V., MudrakO.V., Mudrak H.V. (2020). A Study of the Emerald Network objects in Ukrainian Forest-Steppe of Dnieper Ecological Corridor. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 209-218. DOI: 10.15421/2020_87 (Web of Science)

5. Chugai A.V., Safranov T.A., Mudrak O.V., Mudrak Н.V. (2020). Assessment of technogenic load on the environment in the regionsofthe Northwest Black Sea. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(1), 325-332. DOI: 10.15421/2020_51 (Web of Science)

6. Mudrak O.V., Yelisavenko Yu.A., Polishchuk V.M., Mudrak H.V. (2019). Assessment of forest ecosystems of Eastern Podillya natural reserve fund in the regional econet structure. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 187–192. (Web of Science)

7. Mudrak O.V., Mazur G.F., Herasymiuk K.H., Mudrak H.V., Tarasenko H.S. (2019). Environmental management of reserved objects of the Еastern Рodillya from the positions of physical-geographical regional region: theory and practice. Ukrainian Journal of Ecology, 9(4), 732-737. DOI: 10.15421/2019_820 (Web of Science)

8. Mudrak Oleksandr. Taxonomic and typological structure of the flora of Eastern Podilia (2018). Oleksandr Mudrak, Yuliia Ovchynnykova, Halyna Mudrak, Halyna Tarasenko. Journal of the Lithuanian Academy of Sciences. Biologija. 2018. Vol. 64/№4. P. 285-296. DOI: 0.6001/biologija.v64i4.3901 (Web of Science)

9. Nadiya Halchenko, Volodymyr Ilchenko, Oleksandr Mudrak, Galyna Mudrak (2018). The Structuring of the Lands Nature Reserve Fund Central Forest-Steppe of Ukraine. International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.8) (2018). Р. 549-553. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27304 (Scopus)

10. Mudrak O.V., Mudrak H.V., Razanov S.F., Kavun Zh.A. (2018). Ecological-chenological analysis of the flora Eastern Podillіa as a basis for the conservation of biodiversity. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 204–209. DOI: 10.15421/2018_328 (Web of Science)

11. Mudrak O.V. Ovchynnykova Yu.Y., Mudrak G.V., Nagornyuk O.M. (2018). Eastern Podilia as a Structural Unit of a Pan-European Environmental Network. Journal of Environmental Research, Engineering and Management Vol. 74/№ 3/2018. Р. 55–63. DOI: 10.5755/j01.erem.74.3.21521 (Scopus)

 

Перелік журналів і збірників наукових праць рекомендованих МОН України, що включені до переліку наукових фахових видань 

(категорія "Б", за 2020-2015 роки)

1. Furdychko О., Mudrak О., Yermishev О., Mudrak H. Impact of abiotic factors of the environment on functional health of women of different age groups. Agroecological journal. No. 2. 2020. P. 6–15.

2. Portuhay O.I., Lyko D.V., Mudrak O.V., Mudrak H.V. Zooecological approaches in the implementation of the sustainable development strategy for rural territorial communities of the West Polish Region. Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця: ВНАУ., 2020. Випуск №16. С. 194–211.DOI: 10.37128/2707-5826-2020-1-14

3. Demyanyuk O.S., Mudrak O.V., Masloyid A.P., Mudrak G.V. Ecologically comparative effect of bacterial preparations on field germination of sugar beets. Збалансоване природокористування. N. 2. 2020. P. 66–72.

4. Лико Д.В., Мудрак О.В., Лико С.М., Портухай О.І., Мартинюк В.О., Зубкович І.В., Якута О.О. Геоекологічний стан локальних територій як передумова розвитку сільських об’єднаних територіальних громад Західно-Поліського регіону. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Рівне. НУВГП., 2019. Випуск 2 (86). С. 83–96. DOI:https://doi.org/10.31713/vs220190

5. Мудрак О.В. Оцінка функціональної противітрової стійкості полезахисних лісосмуг різного рівня деструкції, що існують в умовах сухо-степових рівнин Херсонської області. О.В. Мудрак, Л.М. Стрельчук. Таврійський науковий вісник. Випуск № 110 Том 2, 2019. С. 173-183. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.110-2.24

6. Yermishev O.V., Mudrak O.V. Еколого-порівняльний аналіз функціонального здоров’я чоловіків різних вікових груп радіаційно забруднених та умовно чистих регіонів України. Біоресурси і природокористування. ТОМ 11, № 5-6 (2019). С. 108–118. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/bio2019.05.012

7. Мудрак О.В. Екологічний моніторинг агроландшафтів України як основа їх оптимізації та ефективного використання. О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця: ВНАУ. 2019. №14. С. 231–244.

8. Мудрак О.В. Наукове обґрунтування створення національного природного парку “Центральне Поділля”. О.В. Мудрак, Ю.Ю. Овчинникова, Г.В. Мудрак. Агроекологічний журнал. 2018. № 2. С. 13–22.

9. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Східного Поділля – центри збереження біорізноманіття регіональної екологічної мережі. Ю.А. Єлісавенко, О.В. Мудрак, О.Г. Василевський, Л.В. Смашнюк. Вісник УНУС №1. 2018. С. 78–82.

10. Мудрак О.В. Збалансований розвиток екологічної мережі Тиврівського району. О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, К.А. Охріменко. Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця: ВНАУ. 2017. №7 (Том 1). С. 188–199.

11. Мудрак О.В. Східне Поділля – репрезентативний регіон національної екомережі. О.В. Мудрак, Ю.Ю. Овчинникова. Агроекологічний журнал. 2017. № 4. С. 7–13.

12. Мудрак О.В. Созологічні аспекти сільськогосподарської діяльності у Вінницькій області: стан, проблеми та перспективи використання. О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця: ВНАУ. 2016. №4. С. 197–211.

13. Мудрак А.В. Биоразнообразие луговых экосистем агроландшафтов Подолии как структурних элементов региональной экосети. А.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. №2 (36).2015. С. 48–54.

14. Мудрак О.В. Організація та вдосконалення системи екологічного моніторингу заповідних територій Поділля. Науковий вісник НЛТУ України. Львів: РВВ НЛТУ України. 2014. Вип. 4.5. С. 63–74

15. Мудрак О.В. Функціонально-просторові особливості збалансованого природокористування в межах Бузького екокоридору. О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, С.Л. Кушнір. Збалансоване природокористування: науково-практичний журнал. К. 2014. Вип. №1. С. 20–27.

16. Мудрак О.В. Фіторізноманіття Вінниччини: склад, рівні, характеристика. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Науковий журнал Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2014. №3-4. С. 13–21.

17. Мудрак О.В. Функціонально-просторовий аналіз природно-заповідного фонду Вінницької області в контексті стратегії збалансованого розвитку. Науковий вісник НЛТУ України. Львів: РВВ НЛТУ України. 2014. Вип. 24.7. С. 100–109.

18. Мудрак О.В. Особливості природокористування у межах Південно-Подільського екокоридору регіональної екомережі. Науковий вісник НЛТУ України. Львів: РВВ НЛТУ України. 2014. Вип. 24.3. С. 57–63.

19. Мудрак О.В. Зоорізноманіття Вінниччини: склад, рівні, характеристика. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2014. Вип. 24.10. С. 71–81.

Матеріали міжнародних і всеукраїнських конференцій, конгресів, форумів, з’їздів

(за 2020-2015 роки)

1. Еколого-збалансований розвиток суспільства: стан, проблеми, перспективи: зб. наук.-метод. праць. Редкол.: О.В. Мудрак (гол. ред.) та ін. Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2020. 257 с.

2. Razanov S., Mudrak O., Mudrak H. Ecological evaluation of wax produced in conditions of pollution of medium oils by radionuclides and hard metals. International periodic scientific journal “Almanahul Sworld” (Моldоvа), 2020, № 4, 106-112 (Index Copernicus) DOI: 10.30888/2663-5720.2020-04-01-011

3. Магдійчук А.П., Мудрак О.В. Едафічні умови порушених територій як головний чинник формування рослинності в умовах Центрального Поділля. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7–8 липня 2020 р.). К.: ДІА, 2020. С. 130–132.

4. Мудрак О.В., Ісаіс Даміан Мурга, Андрусяк Д.В. Роль громадських парків та приватних садів у збереженні та відтворенні біорізноманіття. Сучасні проблеми урбоекосистем: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (1-2 жовтня 2020 р., Кам’янець-Подільський) За заг. ред. О.І. Любинського. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 59-64

5. Mudrak O.V., Andrusiak D.V. Features of the influence of rural settlements of the “Podolskie Tovvtry” National Natural Park on the state of forest ecosystems. Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: Поліграфічний центр «CopyArt», 2020. С. 133-135.

6. Мудрак О.В., Андрусяк Д.В. Соціоекологічне дослідження сільських поселень НПП “Подільські Товтри” щодо забруднення природних екосистем побутовими відходами. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7–8 липня 2020 р.). К.: ДІА, 2020. С. 143–147

7. Спрут В.В., Мудрак О.В. Методика визначення екологічної оцінки стану території громади в контексті стратегії сталого розвитку. Еколого-збалансований розвиток суспільства: стан, проблеми, перспективи: зб. наук.-метод. праць. Редкол.: О.В. Мудрак (гол. ред.) та ін. Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2020. С. 9-15.

8. Mudrak O.V., Mudrak H.V. Ecological audit of the protected areas of Eastern Podillya: current state, problem sand prospects of improvemen. Modern engineering and innovative technologies. N12. Part 5. 2020. P. 46–52. DOI:10.30890/2567-5273.2020-12-05-043

9. Буренко А.Л., Мудрак О.В. Методика визначення екологічної оцінки природних комплексів регіонального ландшафтного парку “Середнє Побужжя”. Еколого-збалансований розвиток суспільства: стан, проблеми, перспективи: зб. наук.-метод. праць. Редкол.: О.В. Мудрак (гол. ред.) та ін. Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2020. С. 20-30

10. Бартко А.В., Мудрак О.В. Реалізація системи екологічного менеджменту освіти для сталого розвитку Дашівської ОТГ. Еколого-збалансований розвиток суспільства: стан, проблеми, перспективи: зб. наук.-метод. праць. Редкол.: О.В. Мудрак (гол. ред.) та ін. Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2020. С. 137-143

11. Слободянюк О.В., Мудрак О.В. Особливості природокористування в межах Дністровської сполучної території регіональної екологічної мережі. Еколого-збалансований розвиток суспільства: стан, проблеми, перспективи: зб. наук.-метод. праць. Редкол.: О.В. Мудрак (гол. ред.) та ін. Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2020. С. 148-154.


12. Сорокопуд А.М., Мудрак О.В. Екологічні проблеми Рахнів-Лісових: стан та перспективи вирішення. Еколого-збалансований розвиток суспільства: стан, проблеми, перспективи: зб. наук.-метод. праць. Редкол.: О.В. Мудрак (гол. ред.) та ін. Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2020. С. 155-161.

13. Панасюк Л.В., Мудрак О.В. Еколого-економічні підходи стратегії поводження з твердими побутовими відходами у межах села Мізяківські Хутори. Еколого-збалансований розвиток суспільства: стан, проблеми, перспективи: зб. наук.-метод. праць. Редкол.: О.В. Мудрак (гол. ред.) та ін. Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2020. С. 212-218

14. Швець О.П., Мудрак О.В. Оцінка впливу на довкілля планової діяльності з очистки від мулових наносів р. Південний Буг в межах м. Хмільник та Хмільницького району Вінницької області. Еколого-збалансований розвиток суспільства: стан, проблеми, перспективи: зб. наук.-метод. праць Редкол.: О.В. Мудрак (гол. ред.) та ін. Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2020. С. 218-233.

15. VinSmartEco. За науковою редакцією Мудрака О.В. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). Вінниця: КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019. 436 с

16. Міронова Н.Г., Білецька Г.А., Мудрак О.В. Використання інформаційного середовища для організації та управління освітнім процесом. Управління якістю підготовки фахівців. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. Одеський державний екологічний університет. Одеса: ТЕС, 2019. С. 105–109.

17. Oleksandr Mudrak, Yuliia Ovchynnykova, Halyna Mudrak, Halyna Tarasenko, Bohdan Nesterovych. Biodiversity of the Eastern Podilia - basis of strategy of balanced development of the region. 3-rd International Conference “Smart Bio”, 02-04 May 2019, KAUNAS. Wydawnictwo Uniwersytetu Vytautas Magnus University, Lithuania. 2019. P. 259.

18. Mudrak Oleksandr, Mickevičius Saulius, Ovchynnykova Yuliia, Kavun Zhanna. Biodiversity of the рerspective NNP “Central Podilia”. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції “VinSmartEco”, 16-18 травня 2019, м. Вінниця. Вінниця: КВНЗ “ВАНО”, 2019. C. 145–148.

19. Мудрак О.В., Буренко А.Л. Методика визначення екологічної оцінки природних комплексів РЛП “Середнє Побужжя”. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції “VinSmartEco”, 16-18 травня 2019, м. Вінниця. Вінниця: КВНЗ “ВАНО”, 2019. C. 123–128.

20. Мудрак О.В., Ткачук М.Ф. Особливості створення НПП “Центральне Поділля”. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції “VinSmartEco”, 16-18 травня 2019, м. Вінниця. Вінниця: КВНЗ “ВАНО”, 2019. C. 129–131.

21. Мудрак О.В., Андрусяк Д.В., Душанова Т.В. Перспективи використання дронів у моніторингу екосистем НПП “Подільські Товтри”. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції “VinSmartEco”, 16-18 травня 2019, м. Вінниця. Вінниця: КВНЗ “ВАНО”, 2019. C. 211–212.

22. Мудрак О.В., Андрусяк Д.В. Стратегія поводження з твердими побутовими відходами сільських громад НПП “Подільські Товтри”. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3-5 липня 2019 р.). К.: ДІА, 2019. С. 182–184.

23. Мудрак О.В., Магдійчук А.П. Біологічний етап як важлива складова рекультивації піщаних кар’єрів Хмельницької області. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3-5 липня 2019 р.). К.: ДІА, 2019. С. 184–187.

24. Мудрак О.В., Магдійчук А.П. Фітоценотичні зміни девастованих земель Централь-ного Поділля (на прикладі Андрійковецького піщаного кар’єра). Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 жовтня 2019 р., Хмельницький). За заг. ред. Г.А. Білецької. Хмельницький: ХНУ, 2019. С. 192–194.

25. Мудрак О.В. Система безперервної екологічної освіти як основа сталого розвитку України О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі неперервної освіти. Матеріали IV Подільської науково-практичної конференції. Вінниця, ТОВ “ТВОРИ”, 2019. С. 107–113.

26. Магдійчук А.П., Мудрак О.В. Перспективи використання сапоніту для рекультивації девастованих ділянок в умовах Центрального Поділля. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 3 грудня 2019 р.). К.: ДІА, 2019. С. 81-83.

27. Спрут В.В., Мудрак О.В. Екологічний менеджмент як основа методології розробки стратегії збалансованого розвитку об’єднаної територіальної громади. “Актуальні проблеми підготовки керівників нової формації в умовах відкритого суспільства” Науковий вісник КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” [За наук. ред. Василенко Н.В.] Збірник матеріалів IV Регіональної науково-практичної конференції. Вінниця: ТОВ “Віндрук”, 2019. Випуск №1 (24). С. 430-436.

28. Oleksandr Mudrak, Yuliia Ovchynnykova, Galyna Mudrak, Oksana Nagorniuk. Eastern Podilia As Structural-Functional System Of European Environmental Network. 2-nd International Conference “Smart Bio”, 03-05 May 2018, KAUNAS. Wydawnictwo Uniwersytetu Vytautas Magnus University, Lithuania. 2018. P. 42.

29. Davydenko I, Serebryakov V.V., Kazannyk V.V., Mudrak O.V. THE TERRITORY REDISTRIBUTION OF ROOK CORVUS FRUGILEGUS COMMUNITIES ON THE NORTH OF UKRAINE IN CONNECTION WITH LAND USE CHANGES. 2-nd International Conference “Smart Bio”, 03-05 May 2018, KAUNAS. Wydawnictwo Uniwersytetu Vytautas Magnus University, Lithuania. – 2018. – P. 276.

30. Мудрак О.В., Овчинникова Ю.Ю., Мудрак Г.В. Збереження і відтворення біорізноманіття Східного Поділля – пріоритет збалансованого розвитку регіону. – The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Brno: BaltijaPublishing, P. 99–105.

31. Мудрак О.В. Перспективи природокористування та охорони етнокультурних ландшафтів Поділля в контексті стратегії збалансованого розвитку регіону. Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) “Етнокультурне ландшафтознавство: теоретичні та прикладні аспекти” 28-29 травня 2018 року Вінниця. ВДПУ. 2018. С. 66–75.

32. Єлісавенко Ю.А., Мудрак О.В. Старовікові дерева лісового фонду Вінницької області – центри збереження біорізноманіття. П’ятий міжнародний молодіжний конгрес “Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування” 22-23 травня 2018 року Львів. Національний університет “Львівська політехніка”. 2018. С. 49–50.

33. Mudrak O.V. (CHE, Ukraine), Mudrak G.V. (VNAU, Ukraina). Program-target educational project “Eсоschool – school for future”: the state, problems and prospects of implementation. Międzynarodowa konferencja “Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”18–19 września 2018. Krakow: Instytut gospodarki surowcami mineralnymi i energia Polskiej akademii nauk, P. 15

34. Нагорнюк О.М., Мудрак О.В., Собчик В.Т., Мудрак Г.В. Методи оцінки рівня екологічної безпеки в агросфері України. 5-й Міжнародний конгрес “Сталий розвиток: Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування” 26-29 вересня 2018 року. Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. 2018. С. 35.

35. Тарасенко Г.С., Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Хаєцький Г.С. Освітньо-виховний потенціал екологічної естетики в епоху глобальних трансформацій. ІІ Всеукраїнська наукова конференція “Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій”, 26-27 жовтня 2018 року. Дніпро: ДНУ імені Олеся Гончара. Частина І. 2018. С. 145–147

36. Фурдичко О.І., Нагорнюк О.М., Мудрак О.В., Мудрак Г.В. Екосистемний підхід – основа збалансованого розвитку агролісівництва України. Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”: збірник тез доповідей (25-26 жовтня 2018, м. Херсон, Україна). Херсон: Олді-плюс, 2018. С. 311–315.

37. Мудрак О.В., Мудрак Г.В., Алєксєєв О.О. Особливості структури сучасних селитебних ландшафтних комплексів Середнього Придністер’я. Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 18-20 жовтня 2018 р.). Голова редкол. проф. Д.В. Лико [та ін.]. Рівне: видавець О. Зень, 2018. С. 304-309.

38. Мудрак А.В., Тарасенко Г.С., Мудрак Г.В. Особенности экологического мони-торинга агроландшафтов Полесья. Эколого-биологические аспекты состояния и развития Полесского региона: материалы VIII Междунар. заочн. науч.-практ. конф., Мозырь, 26 окт. 2018 г. УО МГПУ им. И.П. Шамякина; редкол.: О.П. Позывайло (отв. ред.) [и др.]; под общ. ред. д-ра биол. наук, проф. В.В. Валетова. Мозырь, 2018. С. 69-74.

39. Мудрак О.В. Стан, проблеми і перспективи реалізації програмно-цільового освітнього проекту “Екошкола – школа майбутнього”. О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. Екологічна освіта: стан, проблеми, перспективи. Зб. наук. пр. [ред. кол. В.Є. Берека (гол.) та ін.]. Хмельницький: Видавець ФОП Заколодний М.І., 2016. С. 29–48.

40. Oksana Nagorniuk, Olexandr Mudrak, Galina Mudrak, Wiktoria Sobczyk. Analysis of regulatory and legislative acts on the conservation of the planet's biodiversity, ratified by Ukraine. EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA. Kwartalnik Naukowy Nr 4(22)/2017. WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. RZESZÓW, 2017. .pdf - 2017 (4). - P. 214–219. DOI: 10.15584/eti.2017.4.27

41. Мудрак О.В. Шляхи підвищення рівня екологічної освіти в інтересах сталого розвитку заповідних територій Східного Поділля. О.В. Мудрак, Ю.Ю. Овчинникова. Сучасна екологічна освіти в інтересах сталого розвитку. Зб. наук. пр. [ред. кол. І.Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький: Видавець ФОП Заколодний М.І., 2017. С. 24–38.

42. Мудрак О.В. Оцінка репрезентативності екологічної мережі Східного Поділля: теорія і практика. О.В. Мудрак, Ю.Ю. Овчинникова, Г.В. Мудрак, Ж.А. Кавун. Шостий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2017), м. Вінниця, 20-22 вересня, 2017: збірник наукових праць. Вінниця: ВНТУ, 2017. С. 252–253.

http://ineek.vntu.edu.ua/index.php/2010-04-14-11-39-42/416-v-20-22-2017-

https://drive.google.com/file/d/19zpUO-IPErsQAp2GdqgKVHJ-Yk5y1iS8/view?usp=sharing

43. Мудрак О.В. Созологічна оцінка раритетних видів тварин Поділля. О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-8 липня 2016 р.). К.: ДІА, 2016. С. 105-110.

44. Olexandr MUDRAK, Galina MUDRAK, Тetiana BRYNDAK. Middle Transnistria in structure national ecological network of Ukraine: state and prospects of development. EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA/EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE. Kwartalnik Naukowy Nr 1(15)/2016. Quorterly Journal N1/15/2016. P. 175–181.

45. Мудрак О.В. Біотичне різноманіття Вінницької області: стан, проблеми і перспективи збереження. О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. Актуальні питання розвитку біології та екології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 3-7 жовтня 2016 р.). м. Вінниця, ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2016. С. 87–92

46. Мудрак О.В., Мудрак Г.В. Екологічна оцінка природних комплексів регіонального ландшафтного парку “Середнє Побужжя”. Регіональні геоекологічні проблеми: сучасний стан та шляхи їх вирішення: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Рівне 20-22 жовтня 2016 р.): Редкол.: проф. Лико Д.В. (голов. ред.) та ін. Рівне: О. Зень, 2016. С. 73–83.

47. Мудрак О.В. Особливості збереження біорізноманіття Вінниччини. О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology – 2015), 23-26 вересня, 2015. Збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2015. С. 155–156.

Немає коментарів:

Дописати коментар